Aktualności

Decyzja Ministra Klimatu ws. przeznaczenia gruntów leśnych w gminie Przybiernów

28 lutego 2020 r.

W dniu 6 lutego 2020 roku Minister Klimatu, po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Gminy Przybiernów z dnia 29 czerwca 2018 r., wydał decyzję, w której wyraził zgodę na przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze i nieleśne 2,7047 ha gruntów leśnych będących własnością Skarbu Państwa, w obrębach Przybiernów 4, Sosnowice i Budzieszewice, projektowanych pod tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, w oparciu o uchwałę nr XXI/181/17 Rady Miejskiej w Przybiernowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220 kV Morzyczyn – Recław.

Działania ws. ustanowienia służebności

30 stycznia 2020 r.

W styczniu 2020 roku Wykonawca prowadził rozmowy z właścicielami nieruchomości w gminach leżących na trasie linii, celem ustanowienia służebności przesyłu w pasie technoligicznym linii Morzyczyn-Recław.

Decyzja Ministra Klimatu ws. przeznaczenia gruntów leśnych w gminie Goleniów

15 stycznia 2020 r.

W dniu 14 stycznia 2020 roku Minister Klimatu, po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 8 maja 2019 r., wydał decyzję, w której wyraził zgodę na przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze i nieleśne 1,6153 ha gruntów leśnych będących własnością Skarbu Państwa, w tym w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Goleniów stanowiących części dz. ew. nr 440, 497/1 z obrębu ew. Niewiadowo oraz w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Nowogard stanowiących części dz. ew. nr 331/3, 332/2, 170/3, 164/2, 190/2, 190/8 z obrębu ew. Burowo oraz stanowiących części dz. ew. nr 393, 394, 399/2 z obrębu ew. Danowo, gmina Goleniów, projektowanych pod tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka w oparciu o uchwałę nr XLII/501/18 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220 kV Morzyczyn – Recław.

Uchwalenie mpzp w gminie Wolin

29 listopada 2019 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w dniu 28 listopada 2019 r., został uchwalony przez Radę Miejską w Wolinie.

Sesja Rady Miejskiej w Wolinie

21 listopada 2019 r.

Sesja Rady Miejskiej w Wolinie, dot. uchwalenia mpzp, odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 r.

Końcowy etap zmiany mpzp

30 września 2019 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest po etapie wyłożenia w gminach Goleniów i Przybiernów – po uzyskaniu decyzji o zmianie przenaczenia gruntów leśnych, mpzp zostanie skierowany na sesje rad gmin celem uchwalenia. W gminie Wolin trwa etap wyłożenia planu do publicznego wglądu.

Wyłożenie mpzp w gminie Wolin

31 sierpnia 2019 r.

W gminie Wolin, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dot. modernizacji linii 220 kV Morzyczyn-Recław, został wyłożony do publicznego wglądu.

Procedowanie DUŚ w gminie Wolin

31 lipca 2019 r.

Trwa procedowanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w gminie Wolin. Na wniosek RDOŚ Wykonawca uzupełnił dokumentację w dniu 11.07.2019.

Procedowanie mpzp

30 czerwca 2019 r.

W czerwcu trwały procedury związane z przygotowaniami do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminach: Goleniów, Przybiernów i Wolin.