Dla właścicieli gruntów

W ramach zadania modernizacji linii elektroenergetycznej relacji Morzyczyn – Recław Wykonawca ustanowi – w imieniu i na rzecz PSE S.A. – służebności przesyłu na całej długości linii w obrębie pasa technologicznego (po 25 m. od osi linii).

Po ustanowieniu służebności przesyłu właściciel gruntu nie zmieni się. Służebność przesyłu to ograniczone prawo rzeczowe do korzystania z gruntów pod linią w związku z modernizacją i eksploatacją linii. Służebność ustanawiana jest w formie aktu notarialnego, ale nie skutkuje przeniesieniem własności. Potwierdzić to może każdy notariusz.

Tryb ustanowienia służebności

  • Przedstawiciele Wykonawcy, legitymujący się pełnomocnictwami Inwestora, spotkają się z właścicielami nieruchomości, przez które przebiega modernizowana linia.
  • Właścicielom nieruchomości zostanie przedstawiony zakres modernizacji oraz propozycja jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie służebności, oszacowanego na podstawie operatu szacunkowego.
  • Wykonawca zawrze umowy notarialne z właścicielami nieruchomości, po czym wypłaci im wynagrodzenia za ustanowienie służebności. W przypadku braku zgody właściciela, sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania administracyjnego lub sądowego.
  • Wpis służebności przesyłu w księdze wieczystej nieruchomości.

Jeśli przedstawiciele Wykonawcy, pomimo przeprowadzonych negocjacji, nie dojdą do porozumienia z właścicielem nieruchomości – Ustawa o gospodarce nieruchomościami (z dnia 21 sierpnia 1997 r.) pozwala na realizację drogi administracyjnej. Starosta, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć, w drodze decyzji sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości m.in. przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Inną możliwością jest wystąpienie do właściwego sądu rejonowego z wnioskiem o ustanowienie służebności przesyłu. Instytucja służebności przesyłu uregulowana jest w art. 3051-4 Kodeku cywilnego.