Decyzja Ministra Klimatu ws. przeznaczenia gruntów leśnych w gminie Przybiernów

W dniu 6 lutego 2020 roku Minister Klimatu, po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Gminy Przybiernów z dnia 29 czerwca 2018 r., wydał decyzję, w której wyraził zgodę na przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze i nieleśne 2,7047 ha gruntów leśnych będących własnością Skarbu Państwa, w obrębach Przybiernów 4, Sosnowice i Budzieszewice, projektowanych pod tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, w oparciu o uchwałę nr XXI/181/17 Rady Miejskiej w Przybiernowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220 kV Morzyczyn – Recław.

Posted in Aktualności.