Decyzja Ministra Klimatu ws. przeznaczenia gruntów leśnych w gminie Goleniów

W dniu 14 stycznia 2020 roku Minister Klimatu, po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 8 maja 2019 r., wydał decyzję, w której wyraził zgodę na przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze i nieleśne 1,6153 ha gruntów leśnych będących własnością Skarbu Państwa, w tym w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Goleniów stanowiących części dz. ew. nr 440, 497/1 z obrębu ew. Niewiadowo oraz w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Nowogard stanowiących części dz. ew. nr 331/3, 332/2, 170/3, 164/2, 190/2, 190/8 z obrębu ew. Burowo oraz stanowiących części dz. ew. nr 393, 394, 399/2 z obrębu ew. Danowo, gmina Goleniów, projektowanych pod tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka w oparciu o uchwałę nr XLII/501/18 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220 kV Morzyczyn – Recław.

Posted in Aktualności.