Zakres prac

Modernizacja odkupionej od Enea Operator Sp. z o.o. linii 220 kV Morzyczyn – Recław jest jednym z wielu elementów programu modernizacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac modernizacyjnych na napowietrznej linii elektroenergetycznej wybudowanej w gabarytach 220 kV relacji Morzyczyn – Recław, pracującej obecnie na napięciu 110 kV. Celem prac jest uruchomienie linii na napięciu 220 kV oraz dostosowanie linii do pracy w temperaturze przewodów fazowych +40°C, przy zachowaniu odległości przewodów fazowych do ziemi
i do obiektów krzyżowanych zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-E-5100-1:1998 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.” i z zapasem 0,5 m w odniesieniu do wymagań tej normy.

W ramach tego zadania inwestycyjnego Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na rzecz Inwestora – czyli PSE S.A. – tytułu prawnego, a więc prawa dysponowania nieruchomościami na cele budowlane i służebności przesyłu bez ograniczeń czasowych, do nieruchomości znajdujących się w obrębie pasa technologicznego (po 25 m od osi linii) na całej długości linii.

Przewidywane terminy na wykonanie poszczególnych etapów zadania to:

  • Etap I: do 28.06.2018 r. – sprawy formalno-prawne, w tym uzyskanie decyzji pozwolenia
    na budowę,
  • Etap II: do 28.06.2019 r. – prace budowlano-montażowe wraz z końcowym odbiorem technicznym,
  • Etap III: do 28.12.2020 r. – odbiór końcowy, w tym odbiór spraw prawnych związanych
    ze służebnościami i ich wpisem do ksiąg wieczystych, (co ma nastąpić do 27.11.2020 r.).