Aspekty prawne inwestycji

Realizacja inwestycji polegającej na modernizacji linii Morzyczyn – Recław wymaga szeregu działań formalnoprawnych.  Oznacza to m.in. konieczność:

  • uzyskania na rzecz Zamawiającego prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane,
  • załatwienia wszelkich spraw formalnych i prawnych niezbędnych do realizacji inwestycji, w tym uzyskanie wszystkich pozwoleń i decyzji wymaganych prawem,
  • uzyskanie pozwolenia na budowę (opracowanie projektu budowlanego, złożenie wniosku, ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę) lub innych decyzji pozwalających na realizację prac zgodnie z przepisami prawa, w tym, jeśli zajdzie konieczność uzyskania ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,
  • wprowadzenia trasy linii do dokumentów planistycznych gmin,
  • pozyskania na rzecz Inwestora służebności przesyłu bez ograniczenia czasowego,
  • uzyskania pozwolenia na użytkowanie i eksploatację linii.